نوار از عرض 8 الی 150 میلی متر مقاومت و با توجه به درخواست مشتری با گراماژها و طرح های مختلف قابل عرضه می باشد.

موارد مصرف این نوارها برای حمل و نقل ، مصارف صنعتی ، دسته جامبوبگ ها ، تزئینات و… می باشد.